ประชุม - สัมมนา


การประชุม - สัมมนา ผสมผสาน กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

การประชุม สัมมนา ของบริษัท และองค์กรต่างๆ เป็นการดำเนินโครงการ เพื่อให้สมาชิกขององค์กร สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ต่างๆที่ทีมผู้บริหารได้วางแนวทางไว้ รูปแบบการดำเนินโครงการ ประชุม สัมมนานั้น มีตั้งแต่การประชุมเชิงวิชาการ บรรยายโดยวิทยากรให้สาระความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา และการเพิ่มกิจกรรมประกอบการสัมมนาเบื้องต้น เช่น Work Shop

ในปัจจุบัน การประชุม – สัมมนา นอกสถานที่ของหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ ได้ยกระดับจากการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ขึ้นเป็นสวัสดิการท่องเที่ยว กึ่งสัมมนา ประจำปี ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่มีความคุ้มค่าทั้งกับองค์กร และสมาชิกภายในองค์กรนั้นๆเป็นอย่างมาก เพราะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีกับเพื่อนร่วมงาน องค์กรก็สามารถสอดแทรกแผนงานประชุม สัมมนา โครงการขององค์กรให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติตามนโยบาย

ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารจัดการ ประสานงาน เพื่อให้โครงการประชุม สัมมนาของท่าน สำเร็จลุล่วง 100 % จากผลงานกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัทคุณลูกค้ามากมายหลายองค์กร ได้มอบความไว้วางใจให้กับ ทีมงานปั้นฝัน ทัวร์ฯ ในการประสานงานวิทยากร การจัดกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการ เชื่อมโยงสอดแทรก เนื้อหาการบรรยายของท่านอาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน ประสานงาน ห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา อุปกรณ์การประชุม อาหารหลัก อาหารว่าง ทั้งนี้ เป็นการบริการด้วยใจดูแลทุกท่าน ในทุกขั้นตอน เพื่อความราบรื่น แบ่งเบาภาระให้กับ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท่าน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เราได้มีโอกาสดูแลรับใช้ท่านนะคะ Tel : 0 - 2193 – 0555 ตลอด 24 ชม.