image1

 
 

   ภาคใต้

   

   

   

ราคาเริ่มต้น

฿1,490  ฿950


ไฮไลท์ทัวร์

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิล (Vana Nava Water Jungle) เป็นสวนน้ำแบบวอเตอร์จังเกิลแห่งแรกๆของเอเชีย และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงของหัวหิน ที่นี่เป็นสวนน้ำและศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรแห่งแรกที่มีกิจกรรมสำหรับคนทุกวัย อีกทั้งยังเป็นสวนน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในภูมิภาคด้วย

บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำอันล้ำสมัยอย่าง เครื่องเล่นทางน้ำสุดพิเศษ และสไลเดอร์น้ำที่จะทำให้อะดรีนาลินของคุณพลุ่งพล่าน นอกจากนี้ยังมีสตูดิโอถ่ายภาพใต้น้ำจากช่างภาพระดับมืออาชีพแห่งแรกของไทยด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลจึงเข้าไปอยู่ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของใครหลายๆ คนที่มาเยือนหัวหิน


โปรแกรมทัวร์

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิล (Vana Nava Water Jungle) เป็นสวนน้ำแบบวอเตอร์จังเกิลแห่งแรกๆของเอเชีย และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงของหัวหิน ที่นี่เป็นสวนน้ำและศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรแห่งแรกที่มีกิจกรรมสำหรับคนทุกวัย อีกทั้งยังเป็นสวนน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในภูมิภาคด้วย

บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำอันล้ำสมัยอย่าง เครื่องเล่นทางน้ำสุดพิเศษ และสไลเดอร์น้ำที่จะทำให้อะดรีนาลินของคุณพลุ่งพล่าน นอกจากนี้ยังมีสตูดิโอถ่ายภาพใต้น้ำจากช่างภาพระดับมืออาชีพแห่งแรกของไทยด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลจึงเข้าไปอยู่ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของใครหลายๆ คนที่มาเยือนหัวหิน

เล่นเครื่องเล่นและสไลเดอร์สุดสนุกระดับโลกมากมายที่สวนน้ำวานานาวา วอเตอร์จังเกิล หัวหิน

สไลด์ลงแนวดิ่งด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง กับเครื่องเล่นสุดเอ็กซ์ตรีม

ล่องแพไปบนสไลเดอร์ที่ยาวที่สุดในไทยไปพร้อมๆ กับเพื่อนของคุณ

สนุกกันได้ทั้งครอบครัวในโซนเครื่องเล่นที่ออกแบบมาเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
 2. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯๆ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง