image1

 

 

   ภาคกลาง

   เต็มวัน

   รถตู้ปรับอากาศ

   ไม่รวมมื้ออาหาร

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ไฮไลท์ทัวร์

ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
บริษัท ทัวร์ฯ จำเป็น ต้องจัดเฉพาะ ทริปส่วนตัว-กรุ๊ปเหมา  
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องราคาค่ะ
ทั้งนี้ .. จนกว่า จะมีประกาศของ ศบค. เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในพื้นที่ท่องเที่ยว และจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันของพี่น้องชาวไทย

 

yes กาแฟสวนป้าอินทร์
yes เอเดนฟาร์ม
yes Nkhonnayok Sheep Farm
yes น้ำตกนางรอง
yes วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง)
yes Montreux Cafe & Farm


โปรแกรมทัวร์

07.00 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ “ Central WestGate ” โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยดูแลต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บริการของว่าง น้ำผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย มุ่งหน้าสู่  จ. นครนายก

09.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง กาแฟสวนป้าอินทร์ แวะดื่มกาแฟ ท่ามกลางสวน แวดล้อมไปด้วย ต้นไม้สีเขียวขจี
ตกแต่งสวยงาม ที่นี่ยังมีโซน ร้านขายต้นไม้ หลากหลายแบบให้เลือกซื้อ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย


10.35 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง เอเดนฟาร์ม คาเฟ่สไตล์ฟาร์ม โดดเด่นด้วย ร่มหลากสี มีมุมถ่ายรูปสวยๆ และซุ้มอาหารหลายประเภท ภายในยังมีอุทยานหอยทาก และขายเซรั่มเมือกหอยทากของทางฟาร์มอีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน @Nkhonnayok Sheep Farm ฟาร์มแกะที่มีทั้ง โซนคาเฟ่ และโซนร้านอาหาร
กับบรรยากาศหรูหรา จานอาหารตกแต่งสวยงาม อร่อยกับสเต๊กนุ่มๆของทางร้าน ในส่วนของโซนฟาร์มแกะ
มีที่ถ่ายรูปมากมาย ให้บรรยากาศฟาร์มแบบสวิซ เพลิดเพลินกับการอาหารน้องแกะ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

13.45 น.

นำทุกท่านเดินทางถึง น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่ชั้นหินลดหลั่นลงมาเกิดเป็นแอ่งน้อยใหญ่
มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถเล่นน้ำได้หลายจุด บริเวณโดยรอบร่มรื่น มีซุ้มม้านั่ง และร้านค้าขายอาหารมากมาย
เชิญทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบท เลือกซื้อของกิน ถ่ายรูป ชมวิวน้ำตก หรือลงเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย

14.50 น.

นำสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคอนกรีตอัดบด
ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 2,593 เมตร รับน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผ่านน้ำตกเหวนรก ลงสู่อ่างเก็บน้ำ เชิญทุกท่านถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อน เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

15.30 น.

 นำท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดพราหมณี กราบสักการะขอพร " หลวงพ่อปากแดง " พระประธานศักดิ์สิทธิ์
ที่เชื่อว่าขอพรแล้วจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ทั้งยังมีชื่อในเรื่องการเสริมดวง เสี่ยงโชค ขอเลขเด็ด อีกด้วยก่อนกลับแวะซื้อสินค้าราคาถูกหลากหลายประเภท ณ ตลาดโรงเกลือ นครนายก เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

17.30 น.

นำทุกท่านเดินทางถึง Montreux Cafe & Farm คาเฟ่ผสมผสานหลากหลายแนว ทั้งโมเดิร์น และฟาร์ม ทุ่งนา โซนคาเฟ่มีทั้งแบบในร่ม และกลางแจ้ง ลึกเข้าไปจะเป็นบรรยากาศแบบบ้านทุ่ง มีฟาร์มเลี้ยงไก่ และมีศาลาให้นั่งเล่น เชิญทุกท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือทำกิจกรรม อาทิ พายเรือ ให้อาหารเป็ด ไก่ ปลูกผัก ตามอัธยาศัย

18.30 น.

นำท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถ ระหว่างการเดินทาง

20.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง กรุงเทพฯ .... พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา

โดยจะคำนึงถึง ความปลอดภัย และความสะดวก ของท่านสมาชิกเป็นหลักสำคัญ
ราคานี้รวม

✔ ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
- รถยนต์เอนกประสงค์ 5 ประตู สำหรับ 1 - 4 ท่าน
- รถตู้ปรับอากาศ VIP สำหรับ 5 - 9 ท่าน
✔ มัคคุเทศก์
✔ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
✖ ค่ามื้ออาหาร และเครื่องดื่ม
✖ ค่ากิจกรรมอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม 
✖ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม
✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามสถานที่ต่างๆ
✖ ค่าทิปมัคคุเทศก์


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW