image1

 

 

   ภาคกลาง

   เต็มวัน

   รถตู้ปรับอากาศ

   ไม่รวมมื้ออาหาร

   Private Tour

ราคาเริ่มต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ไฮไลท์ทัวร์

ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
บริษัท ทัวร์ฯ จำเป็น ต้องจัดเฉพาะ ทริปส่วนตัว-กรุ๊ปเหมา  
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องราคาค่ะ
ทั้งนี้ .. จนกว่า จะมีประกาศของ ศบค. เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในพื้นที่ท่องเที่ยว และจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันของพี่น้องชาวไทย

 

yes O2 Kaffee & Bistro
yes วัดสามพราน
yes ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี
yes พระราชวังสนามจันทร์
yes วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
yes Dubua Café


โปรแกรมทัวร์

08.00 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ “ Central West Gate ” โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยดูแล ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บริการของว่าง น้ำผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครปฐม

09.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง O2 Kaffee & Bistro ค่าเฟ่กลางสวน สั่งเครื่องดื่ม ขนมหวาน ราคาไม่แพงรับประทาน ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ นั่งชิลห้อยขาแช่น้ำเย็นๆ ดูปลาคาร์ปตัวใหญ่ ถ่ายรูปกับมุมสวยๆภายในร้าน และยังมีเรือให้ได้พายเล่นอีกด้วย

10.15 น.

นำท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดสามพราน หนึ่งในวัดสวยของจังหวัดนครปฐม โดดเด่นที่ตึกสีชมพูสูง 17 ชั้น มีมังกรตะกายฟ้าโอบรอบ ในตัวมังกรเป็นทางเดินขึ้นสู่ยอดตึก ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การผ่อนคลายท้าจิตใจให้สงบ

ลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ได้ เช่น วัดไร่ขิง สวนสามพราน หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม

11.45 น

อร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ร้านนั่งห้อยขา @ นครชัยศรี ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มเย็น ถ่ายภาพสวยๆ ตามมุมต่างๆ หรือภาพชามก๋วยเตี๋ยวที่ตกแต่งน่ารักๆ ที่สำคัญรสชาติยังอร่อยอีกด้วย

13.15 น

นำทุกท่านเดินทางถึง พระราชวังสนามจันทร์ ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ และ แบบตะวันตก ของพระที่นั่ง และพระตำหนักต่างๆ เดินเล่นเพลินๆ หรือ ขอพรศาล “ เทวาลัยคเณศร์ ” มีความพิเศษคือ ถ้ามองลอดฐานพระพิฆเนศ จะเห็นพระปฐมเจดีย์ หรือ พระที่นั่งได้อย่างงดงาม

14.30 น

นำทุกท่านเดินทางถึง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์พระสถูปที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สักการะ “ หลวงพ่อพระร่วง ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดนครปฐม หรือ หากต้องการขอพร ให้เดินรอบพระอารามชั้นนอก หรือชั้นในให้ครบ 3 รอบ แล้วตั้งจิตอธิฐาน แต่หากต้องการ ขอพรเรื่องเรียนต่อ ให้ขอพรกับ “ พระศิลาขาว ” ที่เชื่อกันว่าจะทำให้สมปรารถนากับมหาวิทยาลัยที่ตัั้งใจไว้

15.30 น.

มุ่งหน้าสู่ นครชัยศรี แวะซื้อไอศกรีม Iceberg Icecream Homemade ร้านไอศกรีมขึ้นชื่อของนครปฐม

16.15 น.

นำทุกท่านเดินทางถึง ดูบัว คาเฟ่ กับสโลแกนของร้านที่ว่า เที่ยวดูบัว ที่เดียวครบ ตัั้งอยู่บนพื้นที่ 54 ไร่ ที่นอกจากจะมีคาเฟ่ไว้ให้บริการแล้ว ยังมีโซนร้านค้า ร้านอาหาร โซนเลี้ยงสัตว์ โซนเล่นเกม นอกจากนี ยังมีบริการจักรยานและเรือถีบ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินถ่ายภาพบรรยากาศมุมสวยๆ มากมายตามอัธยาศัย

17.15 น.

นำท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถ ระหว่างการเดินทาง

18.00 น.

นำทุกท่าน เดินทางถึง กรุงเทพฯ ... พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา

โดยจะคำนึงถึง ความปลอดภัย และความสะดวก ของท่านสมาชิกเป็นหลักสำคัญ
ราคานี้รวม

✔ ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
- รถยนต์เอนกประสงค์ 5 ประตู สำหรับ 1 - 4 ท่าน
- รถตู้ปรับอากาศ VIP สำหรับ 5 - 9 ท่าน
✔ มัคคุเทศก์
✔ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
✖ ค่ามื้ออาหาร และเครื่องดื่ม
✖ ค่ากิจกรรมอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม
✖ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวอื่น นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม
✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตามสถานที่ต่างๆ
✖ ค่าทิปมัคคุเทศก์


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW