image1

 

 

   ภาคใต้

   เต็มวัน

   เรือเร็ว ( Speed Boat )

   2 มื้อ

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿1,890  ฿1,300


ไฮไลท์ทัวร์

yes ดำน้ำชมโลกใต้ท้องทะเล เกาะเต่า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่มีหลากหลายมาก 

yes มื้อเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะนางยวน เกาะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดในโลก

yes ดำน้ำชมปะการังรอบเกาะ หรือ เลือกกิจกรรม Adventure ปีนเขาดูจุดชมวิวของเกาะนางยวน

yes โปรแกรมเริ่มเดินทางจาก ท่าเรือเกาะสมุย ( กรณีต้องการเริ่มเดินทางจากท่าเรือชุมพร รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ )

* บริหารจัดการโดย Lomlahkkhirin


โปรแกรมทัวร์

08.00 น.

รถรับทุกท่านจากโรงแรมบนเกาะสมุย มายังท่าเรือลมพระยา

08.30 น.

นำทุกท่านถึงท่าเรือ เช็คอินท์ รับตั๋ว และอุปกรณ์ดำน้ำ บริการอาหารว่างตอนเช้า (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, คุ๊กกี)

09.00 น.

นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะนางยวน
แวะรับสมาชิก ณ เกาะพะงัน ( สำหรับท่านที่พักบนเกาะพะงัน )

10.00 น.

เดินทางถึงเกาะนางยวน นำทุกท่านลงจุดดำน้ำ ชมปะการังที่อ่าวม่วง - เกาะเต่า

12.00 น.

บริการอาหารมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ กับบรรยากาศสบายๆ บนเกาะนางยวน

13.00 น.

นำทุกท่านลงจุดดำน้ำ ชมปะการัง หรือท่านสามารถเลือกกิจกรรม Adventure ปีนขึ้นเขาชมจุดชมวิวของเกาะนางยวน

14.30 น.

ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางออกจากเกาะนางยวน

16.00 น.

แวะส่งสมาชิก ณ เกาะพะงัน ( สำหรับท่านที่พักบนเกาะพะงัน )

16.40 น.

นำทุกท่านเดินทางถึงถึงเกาะสมุย บริการรถส่งกลับโรงแรมที่พักของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


โปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่่นลมทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ


***********************************************************************
ราคานี้รวม

✔ โปรแกรมเริ่มเดินทางจาก เกาะสมุย
( กรณีต้องการเดินทางจากท่าเรือชุมพร / เกาะพะงัน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ )
✔ รถ รับ – ส่ง โรงแรม - ท่าเรือ
✔ เรือนำเที่ยว
✔ อุปกรณ์ดำน้ำดื้น ( ชูชีพ สน็อคเกิ้ล )
✔ อาหารมื้อเช้า 1 มื้อ ( ชา กาแฟ โอวัลติน คุ๊กกี้ )
✔ อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
✔ ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน 
✔ ไกด์ท้องถิ่น
 ✔ ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

✖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
✖ ทิปมัคคุเทศก์


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว...
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน ( โดยเรือ Speed Boat จากเกาะสมุย )
23 08.00 น.

รถรับทุกท่านจากโรงแรมบนเกาะสมุย มายังท่าเรือลมพระยา

23 08.30 น.

นำทุกท่านถึงท่าเรือ เช็คอินท์ รับตั๋ว และอุปกรณ์ดำน้ำ บริการอาหารว่างตอนเช้า (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, คุ๊กกี)

23 09.00 น.

นำทุกท่านลงเรือ Speed Boat ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะนางยวน
แวะรับสมาชิก ณ เกาะพะงัน ( สำหรับท่านที่พักบนเกาะพะงัน )

23 10.00 น.

เดินทางถึงเกาะนางยวน นำทุกท่านลงจุดดำน้ำ ชมปะการังที่อ่าวม่วง - เกาะเต่า

23 12.00 น.

บริการอาหารมื้อเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ กับบรรยากาศสบายๆ บนเกาะนางยวน

23 13.00 น.

นำทุกท่านลงจุดดำน้ำ ชมปะการัง หรือท่านสามารถเลือกกิจกรรม Adventure ปีนขึ้นเขาชมจุดชมวิวของเกาะนางยวน

23 14.30 น.

ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางออกจากเกาะนางยวน

23 16.00 น.

แวะส่งสมาชิก ณ เกาะพะงัน ( สำหรับท่านที่พักบนเกาะพะงัน )

23 16.40 น.

นำทุกท่านเดินทางถึงถึงเกาะสมุย บริการรถส่งกลับโรงแรมที่พักของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


23

โปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่่นลมทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ


***********************************************************************


pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW