image1

 

 

   ภาคกลาง

   

   

   

ราคาเริ่มต้น

฿1,800  ฿790


ไฮไลท์ทัวร์

ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
บริษัทล่องเรือ มีการกำหนดวันในการล่องเรือ
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้อมูล
ในการตรวจสอบวันเข้าใช้บริการก่อนล่วงหน้าค่ะ

 

เรือ Alangka Cruise ระดับ 5 ดาว
สัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์รนานาชาติบนเรือสำราญสุดหรูได้ที่ อลังกา ครูซ
ชมวิว 360 องศาแบบพาโนรามาและปลดปล่อยความเครียดไปกับบรรยากาศดีๆ บนดาดฟ้าของเรือแบบที่คุณไม่ควรพลาด
เพลิดเพลินไปกับดนตรีบรรเลงสดและการแสดงนาฏศิลป์ไทยตลอดค่ำคืน


โปรแกรมทัวร์

เวลาล่องเรือ ประมาณ 19.00 - 21.00 น. 
( อัพเดตโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง )


จุดขึ้นเรือ Alangka Cruise
- ห้องเช็คอิน ชั้น G ห้าง Icon Siam โซน สึขสยาม
- ลงเรือ ท่าเทียบเรือที่ 4 Icon Siam


โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมราคานี้รวม

✔ การล่องเรือ Alangka Cruise 19.00 - 21.00 น.
✔ อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย - นานาชาติ ( ไม่รวมเครื่องดื่ม )
✔ เครื่องดื่มต้อนรับ
✔ การแสดงพิเศษและการแสดงดนตรีสด
✔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานี้ไม่รวม

✖ เครื่องดื่มต่างๆ อาทิ softdrink , เครื่องดื่มแอลกอฮอล
✖ รถรับ-ส่ง
✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการล่องเรือดินเนอร์
 1. ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 3 วัน
 2. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการล่องเรือดินเนอร์
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5-6 วัน เก็บเงินจำนวน 25% ของค่าบริการทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3-4 วัน เก็บเงินจำนวน 50% ของค่าบริการทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-2 วัน เก็บเงินจำนวน 75% ของค่าบริการทั้งหมด
  5. ยกเลิกวันใช้บริการ หรือ ไม่เข้าใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด 100% ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง <
 5. กรณีเลื่อนการเข้าใช้บริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้บริการล่องเรือดินเนอร์
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW