.โครงการเพื่อสภากาชาดไทย


Trip : เสร็จสิ้นสมบูรณ์ อิ่มบุญ อุ่นใจ จากการแบ่งปัน  ในโครงการ 1 = 2 เพื่อสภากาชาดไทย

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ อิ่มบุญ อุ่นใจ จากการแบ่งปัน
ใน " โครงการ 1 = 2  เพื่อสภากาชาดไทย "

วันอังคารที่ 30 พ.ย. 2564
คุณวรุณยุภา สุวรรณกิจ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
โดยคุณญารินดา ชูสันติสุข ผจก.ฝ่ายการตลาด และการขาย คุณศศิวิมล ศรีลาโชติ รอง ผจก.ฝ่ายประสานงานโครงการ และทีมงาน บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ฯ
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ของบริษัทฯ
เพื่อสมทบทุน สนับสนุนสภากาชาดไทย ( The Thai Red Cross Society ) ใช้สำหรับภารกิจต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ในโอกาสนี้ ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ ได้เรียนปรึกษาเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เกี่ยวกับโครงการในอนาคต
เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม C.S.R ( Corporate Social Responsibility )
เรามุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่งดงาม เกื้อกูล และแบ่งปันต่อกัน ปลุกพลังด้านบวกภายในตัวตนของเราทุกคน เพื่อสังคมที่ดีกว่า
“ We Care You Share ” เป็นนิยามเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวที่งดงาม สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน .. เพราะการให้ .. ยิ่งให้ ยิ่งได้

****************************

✦ .. เพราะเราเป็นมากกว่า บริษัทท่องเที่ยว .. ✦

ด้วยธรรมาภิบาล เกื้อกูล และแบ่งปัน ตอบแทนสังคม

การเดินทางที่งดงามของคุณ .. ให้เราคอยดูแล

บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

Panfan - Panrak Tour &Travel Information Service Co.,Ltd