CWN @ Myanmar


Trip : 4 วัน 3 คืน @ ประเทศพม่า .. เที่ยว Highlight จัดเต็ม เมืองย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี

yes วันแรก เหิรฟ้าสู่ประเทศพม่า
สถานที่แรกที่นำทุกท่านเยี่ยมชม คือ พุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี
ต่อด้วย พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง และในปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือคนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอนั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่าต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ จนพระมหาธาตุได้พังทลายลงมา หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะ แต่ซากพระมหาธาตุองค์เดิมก็ได้มีการจัดแสดงไว้ในที่เดิม
พาทุกท่านออกเดินทางไปยัง เมืองไจ๊ก์ทีโย เปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโย สู่ ..
พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
นำทุกท่าน เข้าเช็คอิน โรงแรม Yoe Yoe Lay Hotel รับประทานาอาหารมื้อเย็นภายในโรงแรม
สำหรับท่านที่ต้องการไปนมัสการพระธาตุ เชิญได้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน หากจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษ เปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น

yes วันที่สอง ท่องเที่ยวเมืองหงสาวดีและเมืองย่างกุ้งแบบจัดเต็ม
รุ่งเช้าให้ทุกท่านได้ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองหงสาวดีอีกครั้ง 
แวะนมัสการ พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ ณ วัดพระไฝเลื่อน หรือ วัดไจ้ท์ปอลอ เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี
จากนั้นเที่ยวชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ 4 ทิศ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
ช่วงบ่ายนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงของประเทศพม่า
นำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ชมเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้
จากนั้น ช่วงเย็น พาทุกท่านชมบรรยากาศ มหาเจดีย์ชเวดากอง ยามเย็น พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ถึงเวลามื้อเย็น นำทุกท่านอิ่มอร่อยกับ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
จากนั้น เช็คอินเข้าที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเช้าวันใหม่ที่สดชื่นกัน

yes วันที่สาม เที่ยวเมืองย่างกุ้งแบบครบทุก Highlight
อิ่มท้องกับมื้อเช้าเรียบร้อย นำทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองย่างกุ้ง
กราบสักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน
จากนั้นนำท่านชม  พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำ ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
เชิญทุกท่านสักการะขอพรจาก “ เทพทันใจ ” ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอพรด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
และต่อด้วยนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า
นำชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

yes วันสุดท้าย เที่ยวย่างกุ้งอีก1ที่ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นำทุกท่านชม เจดีย์กาบาเอ ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 เจดีย์แห่งนี้มีความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
ถึงเวลาอำลาประเทศพม่า .. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ .. พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม