P.HONGKONG BI 08 : ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่

ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: Royal Jordan Airways (RJ)
ขึ้นเครื่อง: สุวรรณภูมิ
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
ระดับโรงแรม: -
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

« ขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิว

« สักการะขอพรสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน

« ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

« ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นต์พอล

« เดินชมเซนาโด้สแควร์

« สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิม

« อลังการเวเนเชี่ยน

« หยวนหมิงหยวนชมโชว์อลังการ

« พิเศษ !!! เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

« แถมฟรี !!! ชุดเสริมบรามี เสื้อ หมวก พัด คู่มือเที่ยวฮ่องกง


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (- /-/-)
12.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.25 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

19.00 น.

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B” (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-หยก-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-มาเก๊า (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่ม ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจจากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและเยียมชม หยก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANDVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม หรือ อาม่า เพื่อความเป็นศิริมงคลผ่านชม(ไม่ลงรถ) องค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue)ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 18ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน....นำท่านแวะ ชม ชิม ร้านโอท้อป มาเก๊า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่า งาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่นและเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงามนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาวเดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN RESORT ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการมีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่น coach เป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน ได้เวลาสมควรพาท่านข้ามด่านกลับสู่เมืองจูไห่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดงแล้วนำท่านชมNIGHT SHOWหยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตาหมายเหตุชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหอาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม 

นำเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยก-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านแวะชมสมุนไพรจีน หรือที่รู้จักในนาม “บัวหิมะ” ซึ่งถือเป็นยาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม , แก้ริดสีดวง ฯลฯ ร้านหยก ผ้าไหมหมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ)การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการบังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3000 บาท ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นำทุกท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok

21.25 น.

เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน รอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 183

23.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ