D.CMI.UP.01 : ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ 5 จังหวัด

จังหวัด: เชียงใหม่
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
เดินทางโดย: รถตู้
ราคาเริ่มต้น : 0000 บาท

Contact form

ไฮไลท์สำคัญ

กราบสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูนท่องเที่ยวชมเมืองเก่าแก่ ลำปาง - กราบสักการะ พระธาตุลำปางหลวงเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย และ ศรีสัชนาลัยกาบสักการะ พระพุทธอัจนะ และ พระพุทธชินราชส์ .. องค์พระเลื่องชื่อแห่งเมืองไทย 


โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - สุโขทัย
08.00

ออกเดินทางจากเชียงใหม่ สู่ มุ่งหน้า หริภุญชัย ลำพูน เป็นอาณาจักรมอญที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน

08.30

เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน

09.15

มุ่งหน้าสู่จ.ลำปาง

10.00

เดินทางถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ภายในวิหารพระพุทธปรากฏเงาพระธาตุกลับหัว Unseen Thailand

10.15

ท่องเที่ยวเมืองลำปาง มนต์สเน่ห์เมืองแห่งรถม้า

11.45

เชิญทุกท่านนั่งรถม้าชมเมือง ( หรือ เลือกรถทั่วไป )

12.30

รับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารในตัวเมืองลำปาง

13.30

เดินทางถึง เมืองศรีสัชนาลัย เมืองเก่าแก่โบราณที่เติบโตขึ้นมาเป็นขุมชนระดับเมืองพร้อมกับเมืองสุโขทัย

16.00

นำท่านท่องเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย ชมวัดเก่าแก่ด้านในอุทยานฯ อาทิ วัดช้างล้ม วัดนางพญา และวัดเจดีย์เจ็ดแถว

17.00

เดินทางเข้าตัวเมืองสุโขทัย

17.30

เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่ 2 สุโขทัย - อุทืยานประวสัติศาสตร์ฯ - พิษณุโลก
08.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า ... จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยตั้งแต่เริ่มสร้างอาณาจักร ที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น “มรดกโลก”

08.15

เดินเที่ยวชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ตามอัธยาศัย

10.15

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดศรีชุม ( เป็นวัดในเขตอุทยานฯสุโขทัย ) ภายในวัดประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ในมณฑปชื่อว่า “พระพุทธอจนะ” เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์

11.45

มุ่งหน้าสู่จ.พิษณุโลก

12.30

รับประทานอาหารมื้อเที่ยงระหว่างทาง

13.30

นำท่านเดินทางถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธชิราชส์ ที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย

14.15

ส่งท่านสมาชิก สู่ สนามบินพิษณุโลก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ