image1

 
 

   เชียงใหม่

   3 วัน 2 คืน

   Thai Vietjet Air

   6 มื้อ

   3 ดาว หรือเทียบเท่า

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿7,999


ไฮไลท์ทัวร์

 แพคเกจ กอดเมืองไทย 

yes แอ่วเชียงใหม่ 
yes สัมผัสไอหนาว 
yes ชมทุ่งดอกไม้ฤดูหนาวเมืองเชียงใหม่ 
yes​​​​​​​ สักการะพระธาตุดัง 
yes​​​​​​​ แวะร้านกาแฟสวย
yes​​​​​​​ พิเศษ ! เมนูขันโตกพร้อมการแสดงราคานี้รวม

✔ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
✔ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✔ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
✔ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

✖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
✖ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
✖ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
✖ ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
✖ ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • ถนนแม่กำปอง • น้ำพุร้อนสันกำแพง • วัดอุโมงค์ •วัดพระธาตุดอยคำ • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
วันที่ 2 เชียงใหม่ • จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย
วันที่ 3 ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • สวนดอกไม้เชียงใหม่ • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์ • สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW