image1

 
 

   สตูล

   4 วัน 3 คืน

   เรือสปีดโบ๊ท

   6 มื้อ

   3-5 ดาว

   Join Tour

ราคาเริ่มต้น

฿4,890


ไฮไลท์ทัวร์

 แพคเกจ กอดเมืองไทย 

yes อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ
yes แวะชมซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่
yes ถ่ายรูปสวยงาม กับเกาะที่ทับถมไปด้วยหินสีดำเป็นแสนก้อน ณ เกาะหินงาม
yes ดำน้ำชมสวรรค์ขของท้องทะเล ณ ร่องน้ำจาบัง - เกาะราวี - เกาะยาง
yes เพลิดเพลินบน หาดทรายขาว ณ เกาะราวี


โปรแกรมทัวร์

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.30 น.

นำคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม โดยเรือ ชมหาดหินงามอันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเลสวยงามมาก
  จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ จากนั้นนำทานชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ณ หาดทรายขาว เกาะราวี อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 7)

บ่าย

นำท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงามบน เกาะยาง ซึ่งมีอยู่รอบเกาะบนเกาะยางตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะหินขาว นำท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง ให้ท่านพักผ่อนบนชายหาดเกาะอาดังตามอัธยาศัย

16.00 น.

คณะเดินทางกลับที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

09.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล

11.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

13.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เข้าพัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,200
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 8,700
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 8,200
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 8,000
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 7,800

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก หลีเป๊ะ เพาเวอร์บีช

ห้องพักเริ่มต้น Sea Breeze Bungalow
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,700
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 10,100
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 9,700
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 9,500
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 9,300

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก อาคีร่า รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Superior Garden View
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 14,300
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 12,900
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 12,600
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 12,300
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 12,200

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก บันดาหยา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพักบันดาหยา วิลล่า

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก เม้าเท่น รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก อันดา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก อันดามัน รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

เข้าพัก ไอดีลลิค

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555ราคานี้รวม

✔ รถ รับ - ส่ง ที่พัก/สนามบิน - ท่าเรือ
✔ เรือนำเที่ยว
✔ อุปกรณ์ดำน้ำดื้น ( ชูชีพ สน็อคเกิ้ล )
✔ ค่าที่พัก 3 คืน
✔ อาหารตามรายการระบุ
 ✔ ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

✖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)
✖ ค่าตั๋วเครื่องบิน ( โปรแกรมเริ่มที่จ.สตูล )
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
✖ ทิปมัคคุเทศก์
✖ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย 40 บาท / ต่างชาติ 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ท่านละ 20 บาท


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
วันที่ 2 ดำน้ำ ตามเกาะ (โซนใน)
วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี –เกาะยาง - เกาะหินขาว - เกาะอาดัง
23 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

23 08.30 น.

นำคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม โดยเรือ ชมหาดหินงามอันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเลสวยงามมาก
  จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ จากนั้นนำทานชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ณ หาดทรายขาว เกาะราวี อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

23 12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 7)

23 บ่าย

นำท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงามบน เกาะยาง ซึ่งมีอยู่รอบเกาะบนเกาะยางตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะหินขาว นำท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง ให้ท่านพักผ่อนบนชายหาดเกาะอาดังตามอัธยาศัย

23 16.00 น.

คณะเดินทางกลับที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

23 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่
23 07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

23 09.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล

23 11.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

23 13.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ คณะเหินฟ้ากลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

23

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

วันที่ 5 ราคา / ท่าน
23 เข้าพัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Standard
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,200
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 8,700
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 8,200
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 8,000
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 7,800

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก หลีเป๊ะ เพาเวอร์บีช

ห้องพักเริ่มต้น Sea Breeze Bungalow
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,700
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 10,100
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 9,700
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 9,500
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 9,300

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก อาคีร่า รีสอร์ท

ห้องพักเริ่มต้น Superior Garden View
เดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 14,300
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 12,900
เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 12,600
เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 12,300
เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 12,200

หากต้องการพัก Room type อื่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก บันดาหยา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพักบันดาหยา วิลล่า

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก เม้าเท่น รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก อันดา รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก อันดามัน รีสอร์ท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

23 เข้าพัก ไอดีลลิค

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2193-0555

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW