image1

 

 

   กระบี่

   3 วัน 2 คืน

   รูปแบบตามโปรแกรม

   3 มื้อ

   3-4 ดาว

   

ราคาเริ่มต้น

฿2,799  ฿1,999


ไฮไลท์ทัวร์

heart ท่องทะเลกระบี่ สามารถเลือกโปรแกรมเองได้ !!  yesheart

yes ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ ( ทัวร์4เกาะ )
yes ทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน
yes ทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา
yes ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
yes ทัวร์สระมรกต - น้ำตกร้อน
yes ล่องเรือหรู ทัวร์ 4 เกาะ ชมพระอาทิตย์ตกกลางอันดามัน 
yes ทัวร์เกาะรอก - เกาะห้าราคานี้รวม

✔ รถ รับ - ส่ง ที่พัก/สนามบิน - ท่าเรือ
✔ อุปกรณ์ดำน้ำดื้น ( ชูชีพ สน็อคเกิ้ล )
✔ อาหารจำนวน 3 มื้อ + เครื่องดื่ม ผลไม้ เค้กกระบี่
✔ ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ คนไทย
✔ ไกด์ท้องถิ่น
✔ ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

** กรณีเลือกทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน และหมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา เพิ่มท่านละ 600.- **
✖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)
✖ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
✖ ทิปมัคคุเทศก์


เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการชำระค่าบริการเดินทางท่องเที่ยว
 1. ท่านสมาชิกจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดในใบเรียกเก็บเงิน Invoice ( จำนวนยอดชำระมัดจำเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละท้ายโปรแกรม )
 2. ท่านสมาชิกต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. กรณีจองทัวร์ก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ท่านจะต้องชำระเต็มจำนวน 100 %
 4. การติดต่อกับทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกค่าบริการบัตรเข้าชมสถานที่ และสำรองที่นั่งการแสดง
 1. กรณีที่ท่านสมาชิกต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ( ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันการยกเลิกให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกการจองเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีท่านสมาชิกต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ทางบริษัทฯ จะมีเอกสารในการยืนยันขอรับเงินค่าบริการคืนให้ท่านเซ็นต์ตอบกลับ ผ่านทาง E-Mail โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 - 14 วัน คืนเงินจำนวน 20 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 6 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีเจ็บป่วย ดังนี้
  1. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี
 5. กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ( ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ )
 7. กรณี “สตรีตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรม ที่พัก เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 1 รับจากสนามบินกระบี่ หรือ บขส.กระบี่ - ถ่ายรูปลานปูดำ - โรงแรม รีสอร์ท
23 เวลายืดหยุ่น

ตามไฟลท์บินของท่าน

รับสมาชิกทุกท่านที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านสมาชิก แวะถ่ายรูปลานปูดา สัญลักษณ์เมืองกระบี่ ... เดินทางเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของกระบี่รอบที่พัก เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เลือกโปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
23 เช้า

บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเตรียมตัวพร้อมทัวร์ ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
( ท่านสามารถเลือกได้ 1 โปรแกรม จาก 4 โปรแกรมด้านล่าง )


23 บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2 ) แบบปิกนิก


23

1. โปรแกรมทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat

สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อว่า สวยงามระดับโลก “ หาดถ้ำพระนาง ” และ ความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น “ ทะเลแหวะ Unseen Thailand ” จากนั้นดำน้ำดูปะการัง ที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และ ดอกไม้ทะเลที่สวยงาม 


23

2. โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน โดยเรือ Speed Boat

ชื่นชมน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่ใสสะอาด ของ ทะเลใน ( Lagoon ) พบความเงียบสงบของ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะลาดิง ( Paradise island ) และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะห้อง ได้รับชื่อว่า “ เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน ” และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )


23

3. โปรแกรมทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต 

สัมผัส Unseen in Thailand “ สปาแห่งธรรมชาติ น้ำตกร้อน ” น้ำแร่จากใต้พิภพ เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ชม “ ต้นไม้พันปี ” ในหุบเขาคีรีวงศ์ กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาหลวงปู่ทวด ณ วัดถ้ำเสือ และ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่อง “ นกแต้วแร้วท้องดำ ” ที่ได้เคยสูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ และเล่นน้ำใน “ สระมรกต Unseen in Thailand ”   ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย 


23

4. โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน 

ผจญภัยพายเรือคายัค ท่องไปในท้องทะเลอันดามัน “ อ่าวท่าเลน ” ชมแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น เพลิดเพลินกับความสวยงามของ “ ช่องแคบแคนย่อน ” ที่มีหน้าผาหินที่ขนานกันตลอดการพายเรือผ่าน


วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Optional Tour เพิ่ม
23 เช้า

บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม เชิญทุกท่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย 

( หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มตามโปรแกรมด้านล่าง ) 

สมควรแก่เวลา เตรียมตัวเช็คเอ้าท์ 

อำลาที่พัก แวะเลือกซื้อของฝาก เมืองกระบี่กลับบ้าน จากนั้นส่งท่านสมาชิก ณ สนามบินกระบี่ หรือ บขส.กระบี่ เดินทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานเท่านาน


23

เลือกซื้อ Optional Tour ดังนี้
( อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวม Option Tour ด้านล่างนี้ )
สามารถคลิ๊กเพื่อดูโปรแกรมและอัตราค่าบริการได้ ในแต่ละหัวข้อ


23

1. โปรแกรมทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat

สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อว่า สวยงามระดับโลก “ หาดถ้ำพระนาง ” และ ความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น “ ทะเลแหวะ Unseen Thailand ” จากนั้นดำน้ำดูปะการัง ที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และ ดอกไม้ทะเลที่สวยงาม


23

2. โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน โดยเรือ Speed Boat

ชื่นชมน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่ใสสะอาด ของ ทะเลใน ( Lagoon ) พบความเงียบสงบของ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะลาดิง ( Paradise island ) และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะห้อง ได้รับชื่อว่า “ เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน ” และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )


23

3. โปรแกรมทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน

ผจญภัยพายเรือคายัค ท่องไปในท้องทะเลอันดามัน “ อ่าวท่าเลน ” ชมแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น เพลิดเพลินกับความสวยงามของ “ ช่องแคบแคนย่อน ” ที่มีหน้าผาหินที่ขนานกันตลอดการพายเรือผ่าน


23

4. โปรแกรมทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต

สัมผัส Unseen in Thailand “ สปาแห่งธรรมชาติ น้ำตกร้อน ” น้ำแร่จากใต้พิภพ เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ชม “ ต้นไม้พันปี ” ในหุบเขาคีรีวงศ์ กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาหลวงปู่ทวด ณ วัดถ้ำเสือ และ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่อง “ นกแต้วแร้วท้องดำ ” ที่ได้เคยสูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ และเล่นน้ำใน “ สระมรกต Unseen in Thailand ”   ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย


23

5. ล่องเรือหรู ทัวร์ 4 เกาะ ชมพระอาทิตย์ตกดิน

ชมความสวยงามของ ปากน้ำกระบี่ป่าโกงกางอนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ บนเรือพร้อมเสริฟเครื่องดื่ม น้ำอัดลมและของว่างให้บริการฟรี ตลอดเส้นทาง // ล่องเรือ ชมทิวทัศน์ ผ่านปากแม่น้ำกระบี่ผ่านสุสานหอย 75 ล้านปีมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือสำราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่เลย์ // ล่องเรือกลับ ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ เสริฟบาร์บีคิว กุ้ง เนื้อ ไก่สะเต๊ะผลไม้และของหวานพร้อมให้บริการท่านอย่างจุใจ นอกจากนี้เรายังมีบาร์ค๊อกเทล และ เครื่องดื่มแอลกฮอล์จำหน่ายบนเรือ


23

6. ทัวร์เกาะรอก - เกาะห้า ( สอบถามโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่ )

สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดที่ เกาะรอกใน น้้ำ พักผ่อนและเล่นน้าในบรรยากาศส่วนตัว หรือเลือกดำน้ำ ณ จุดดำน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแนวปะการังแข็งก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงสูงใหญ่ใต้ท้องทะเล และฝูงปลาหลากหลายชนิด // บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ ของว่าง และน้ำผลไม้ริมชายหาดบนเกาะรอกนอก สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ เที่ยวชมธรรมชาติ บริเวณเกาะที่เต็มไปด้วยปูเสฉวน // เกาะห้า จุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์


23

7. ทัวร์เจาะลึกหมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยาเกาะไม้ไผ่โดยเรือ Speed Boat 

สะดวกสบาย เพียงแค่ 45 นาที ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทั่วโลก ชมทะเลในที่อ่าวปิเละ เล่นน ้าดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนเล่นน ้าบน เกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดั่งสมญานาม ดงปะการังแสนไร่ + อาหารกลางวันเซ็ทโต๊ะ


23

***********************************************************************

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่่นลมทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ


23

ราคาตัวเลือกโรงแรมที่เข้าพัก

เข้าพัก Srisawara Casa ( มาตรฐาน 3 ดาว ) - ราคาทานละ 1,999.-
เข้าพัก Blue Sotel ( ดี 4 ดาว ) - ราคาทานละ 2,599.-
เข้าพัก Srisuksant ( ดี 4 ดาว ) - ราคาทานละ 2,599.-
เข้าพัก Sugar Marine ( ดี 4 ดาว ) - ราคาทานละ 2,599.-
เข้าพัก Dusit D2 ( ดี 4 ดาว ) - ราคาทานละ 2,599.-
เข้าพัก Red Ginger ( ดี 4 ดาว ) - ราคาทานละ 2,599.-

pic1
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic2
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

pic3
John Doe 27-Jan-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis elementum, dolor sit amet.

ADD REVIEW